Количка

Количка

Политика на поверителност и общи условия

 1. „ИНТЕРГРУП 02“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано с ЕИК 204900458 и администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 2. „ИНТЕРГРУП 02“ ЕООД събира и обрaботва следните лични данни за потребителите:

   – Три имена

   – Адрес

   – Телефон

   – E-mail

 1. Данни, които се генерират при обработване на поръчките и продажбата на стоки:

   – Данни за местоположението

   – IP адрес при посещение на уебсайта www.stokiotbulgaria.com

   – Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги

 1. Цел на обработване на личните данни;

   – Продажба на стоки

   – Запазване на клиентска история за анализ на поръчките

  – Изготвяне на справки за продажби

   – Съдействие при създаване на акаунт, забравена парола, справки, фактури.

 1. Фирми и организации, които имат достъп до личните ви данни и ги обработват въз основа на на договор с „ИНТЕРГРУП 02“ ЕООД.

   – Куриерски фирми при изпълнение на поръчки от наши клиенти за доставка на стоки и документи свързани с покупка на стоки

   – Софтуерни фирми, предоставящи софтуерни програми и услуги

   – Държавни органи

 1. Срок за съхранени на личните данни

   – Личните данни обработвани с цел търговия и справки се съхраняват за период от време, който зависи от целите на обработването.

   – Личните данни, който се обработват  при издаване на счетоводни документи се съхраняват съобразно законовите срокове

 1. Права, свързани с обработването на личните Ви данни

   – Право на информация

 • Информация относно събраните ваши данни и целите на тяхното обработване.

   -Право на достъп

 • Лицата, чиито данни се обработват, имат право на достъп до своите лични данни по всяко време.

  -Право на коригиране

 • Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

 – Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

 • Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни.

  – Право на ограничаване на обработването

 • Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването.

  – Право на преносимост на данните

 • Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени.

    -Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения

 • Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Общи условия онлайн магазин www.stokiotbulgaria.com

I.Общи приложения

1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които  фирма „ИНТЕРГРУП 02“ ЕООД, наричана по-долу ТЪРГОВЕЦ, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.stokiotbulgaria.com. Тези условия обвързват всички потребители.

2.При използване на сайта, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

3.Продуктите, които се намират на интернет страницата, не представляват обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца, цените на продуктите описани на www.stokiotbulgaria.com, могат да бъдат променяни по всяко време и могат да съдържат печатни грешки.

 1. След кликане на бутона “ Финализирай поръчката „, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5.ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на наличност от заявената стока, в рамките на 48часа ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

6.6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове.

II.Доставка

7.Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8.Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9.При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

10.При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

11.Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

 Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 14 календарни дни от получаването й.

III.Права и задължения на клиента

 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онлайн магазина

13.Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

14.Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

 1. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин.

16.Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

IV.Права и задължения на търговеца

17.ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

18.ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.stokiotbulgaria.com

19.ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www. www.stokiotbulgaria.com

20.ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .

22.ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

V.Изменения

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VI.Терминология

24.Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www. www.stokiotbulgaria.com на своя компютър.

25.Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

 1. Интернет магазин www.stokiotbulgaria.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

27.Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.